Begréissungs-Kaffi

D’Elterevereenegung vun Gonnereng invitéiert d’Elteren, d’Kanner an d’Léierpersonal häerzlech op hire „Begréissungs-Kaffi„.

  • Zyklus 2-4: Mëttwoch 20. September 2017, vun 7.45 Auer bis 9.00 Auer am ënneschte Schoulhaff vun der Primärschoul. Bei dëser Geleeënheet wëlle mer dann och den kanner aus dem Zyklus 2.1 ee klenge Cadeau iwwerreeche fir si bei deen ‚Groussen‘ ze begréissen.
  • Zyklus 1: Mëttwoch den 27. September 2017 vun 7.45 bis 9.30 Auer am Haff vun der Spillschoul

Wéi all Joer offréiere mir Kaffi, Jus a Kuch. Dir kennt och do är Memberskaart 2017-2018 kaafen.

Mir freeën eis drop, Iech ze gesinn.

Fir de Comité
Santer Jean-Claude
President

Le comité des parents de Gonderange (A.P.G.) invite cordialement les parents, éléves et enseignants à son stand de bienvenue.

  • Cycle 2-4: mercredi 20 septembre 2017 de 7h45 à 9h00 dans la cour de l’école primaire (en bas). A cette occasion, nous offrons également un petit cadeau aux enfants du cycle 2.1 afin de leur souhaiter la bienvenue chez les ‚grands‘.
  • Cycle 1: mercredi 27 septembre 2017 de 7h45 à 9h30 dans la cour du cycle 1.

Comme chaque année, nous offrirons du café, du jus et du gâteau. Vous pourrez également acheter votre carte de membre 2017-2018.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Pour le Comité
Santer Jean-Claude
President