Kleeschen 2015

Kleeschen 2015

Léif Kanner, léif Elteren

E Samschdeg Jerseys de 5.Dezember wholesale jerseys 2015 um 16:00 kennt de Kleesche bei déi brav Gonnerenger Kanner an de Schoulhaff.

D’Kanner aus Printerumfrage11: den Cyclen 1 an 2 hu flott Lidder fir de Kleeschen virbereet, déi si him an och Iech cheap NBA jerseys wëlle présentéiren.

D’APG zervéiert Glühwäin, Schoki, Boxemännercher a Grujeleg Kuch.

De Comité vun der APG


Chers enfants, chers parents

Invitatioun-Kleesschen_couleurSamedi, le 5 décembre 2015 à 16:00 St. Nicolas visite les enfants sages de Gonderange dans la cour de l’école.

Les enfants des cyles 1 et 2 chantent de wholesale NBA jerseys belles chansons pour St.Nicolas qu’ils ont préparées à l’école.

L’APG sert du vin chaud, du chocolat chaud, Nfl des bonhommes et du gâteau.

Le comité de l’APG